Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

I. Úvodné ustanovenia
1. Tieto všeobecné podmienky upravujú vzájomné vzťahy medzi prenajímateľom a nájomcom pri uskutočnení prenájmu inventáru.

2. Prenajímateľ je spoločnosť CATERING JOSIP, s.r.o., so sídlom Hviezdoslavova 342/85, 972 47 Oslany IČO: 47546051 IČ DPH: SK2024056925.

3. Kontaktné údaje prenajímateľa: 0915 420 032 alebo 0915 670 407, chiavaristolicky111@gmail.com , catering@josip.sk.

II. Uzatvorenie zmluvy
1. Prenajímateľ sa na základe dopytu záujemcu zaväzuje vypracovať cenovú ponuku, ktorú zašle záujemcovi na emailovú adresu, z ktorej bol zaslaný dopyt zo strany záujemcu, resp. e-mailovú adresu uvedenú vo formulári vyplnenom prostredníctvom www.chiavaristolicky.eu.

2. Prenajímateľom zaslaná cenová ponuka je platná po dobu piatich pracovných dní odo dňa jej odoslania záujemcovi; po túto dobu je inventár predbežne rezervovaný. Ak záujemca vo vyššie uvedenej lehote nevysloví súhlas s cenovou ponukou, či už telefonicky alebo e-mailom, ponuka stráca platnosť a rovnako tak sa ruší predbežná rezervácia.

3. V prípade, že záujemca v lehote uvedenej v zmysle bodu 2 tohto článku vysloví súhlas so zaslanou cenovou ponukou, a to odoslaním e-mailu prenajímateľovi, zaväzuje sa najneskôr do troch dní uhradiť v prospech účtu prenajímateľa (IBAN SK23 0200 0000 0038 5774 0458) zálohu za prenájom požadovaného inventáru, a to vo výške 50 % z ceny prenájmu v zmysle odsúhlasenej cenovej ponuky. Okamihom uhradenia zálohy sa rozumie pripísanie príslušnej čiastky tvoriacej zálohu v prospech účtu prenajímateľa. V prípade neuhradenia zálohy v určenej výške a vyššie označenom termíne, cenová ponuka stráca platnosť a súčasne sa ruší predbežná rezervácia.

4. Okamihom uhradenia zálohy v zmysle bodu 3 tohto článku sa rezervácia stoličiek považuje za potvrdenú a zmluva o poskytnutí služby – prenájmu inventáru za uzatvorenú. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do uplynutia doby  nájmu dojednanej medzi prenajímateľom a nájomcom.

5. Prenajímateľ sa zaväzuje zabezpečiť dodanie (dopravu), a to do miesta a v termínu uvedenom v odsúhlasenej cenovej ponuke alebo inak v mieste a termíne, ktoré si prenajímateľ a nájomca dodatočne dojednajú. O prevzatí inventáru prenajímateľ a nájomca,
prípadne nájomcom poverená osoba spíšu preberací protokol, pričom každý z nich obdrží po jednom vyhotovení.

III. Cena a platobné podmienky
1. Cena za prenájom inventáru podľa aktuálneho cenníka alebo individuálne dohodnutej ceny. K uvedenej
cene bude pripočítaná cena dopravy v sume 0,50 EUR za 1km. Doprava je prenajímateľom účtovaná celkom 4x, t.j. pri dodaní z adresy sídla prenajímateľa do miesta dodania a späť a následne pri vyzdvihnutí po skončení nájmu z adresy sídla prenajímateľa do miesta vyzdvihnutia a späť. Prenajímateľ si za vykládku/nakládku stoličiek a stolov neúčtuje nijakú sumu okrem prípadu vykládky/nakládky stoličiek v priestore na poschodí, kedy si vyhradzuje právo účtovať sumu 20,00 EUR za každé poschodie. Na skutočnosť vykládky/nakládky na poschodie je nájomca povinný vopred prenajímateľa upozorniť; v súvislosti s tým má  prenajímateľ právo účtovať si príslušný poplatok, maximálne však do výšky 50,00 EUR. Všetky uvedené ceny sú konečné vrátane DPH. Prenajímateľ je platca DPH.

2. Nájomca sa zaväzuje uhradiť časť ceny nájmu v súlade s čl. II., bodom 3 týchto podmienok a zvyšnú časť ceny nájmu, v závislosti od dohody prenajímateľa a nájomcu, najneskôr jeden deň pred dodaním do miesta určeného nájomcom v zmysle odsúhlasenej cenovej ponuky alebo osobne pri prevzatí inventáru v mieste ich dodania, o čom prenajímateľ vydá nájomcovi potvrdenie.

3. Všetky platby, okrem prípadu osobnej úhrady, budú vykonávané vkladom alebo prevodom v prospech účtu prenajímateľa, uvedeného v čl. II., bode 3 týchto všeobecných podmienok.

IV. Ostatné a záverečné ustanovenia
1. Nájomca je oprávnený podať prípadnú reklamáciu, sťažnosť alebo podnet e-mailom na e-mailovú adresu prenajímateľa uvedenú v čl. I., bode 3 týchto všeobecných podmienok, pričom táto bude vybavená v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej
republiky.

2. Nájomca berie na vedomie, že vzhľadom na charakter poskytovanej služby je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytnutí služby v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, avšak v takom prípade stráca nárok na vrátenie poskytnutej zálohy v zmysle čl. II., bodu 3 týchto všeobecných podmienok. Pre odstúpenie od zmluvy je potrebné zaslanie odstúpenia na e-mailovú
adresu prenajímateľa alebo adresu sídla prenajímateľa, uvedené v čl. I., bode 3 týchto všeobecných podmienok.

3. Nájomca je povinný starať sa o to, aby na prenajatom inventári nevznikla škoda.

4. Nájomca zodpovedá za akékoľvek poškodenie, stratu alebo zničenie prenajatého inventáru v celom rozsahu.

5. Práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu, ktoré nie sú výslovne upravené týmito podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a súvisiacich právnych predpisov Slovenskej republiky v platnom znení.

6. Osobné údaje poskytnuté nájomcom sú spracúvané pre potreby plnenia zmluvy a v súvislosti s tým má nájomca práva v zmysle § 19 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

8. Tieto všeobecné podmienky sú platné a účinné od 21. 12. 2018. Nájomca prijatím cenovej ponuky vyslovuje súhlas so všeobecnými podmienkami v celom rozsahu.

 

Catering Josip s.r.o.
Hviezdoslavova 342/85, 972 47 Oslany
IČO: 47546051 IČ DPH: SK2024056925